CORE MEMBERS

Shri S NSharma

Kolhupani Dehradun

Secretary

Shri G P Bamrada

Kolhupani Dehradun

Upadhyaksh

Smt.Laxmi Chauhan

Kolhupani Dehradun

Special member

Shri M L Sinkhal

Kolhupani Dehradun

koshadhyaksh

Shri B S Chuhan

Kolhupani Dehradun

Guardian (Sanrakshak)

Shri D B Chetri

Kolhupani Dehradun

President

Shri Shiv Luthra

Kolhupani Dehradun

Sah Sachiva

Shri Ravindra Singh

Kotra Dehradun

Gram Pradhan Kolhupani,Kotra Santor Gram Sabha Dehradun

Shri Vijay Rawat

Kolhupani Dehradun

Up Pradhan Kolhupani,Kotra Santor gram sabha Dehradun